KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Regionální funkce

 jsou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

 

Výsledek obrázku pro moravskoslezský kraj logo

 

 

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v  jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a pověřené knihovny v kraji  základním knihovnám v  kraji (obsluhované knihovny) poradenskou,  konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce, zajištění servisu automatizovaného knihovního systému v částech, které jsou využívány pro plnění regionálních funkcí, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji.

 

Knihovna města Ostravy na základě „Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu“,  uzavřené  s krajskou knihovnou na dobu určitou - 1 rok, je pověřena výkonem regionálních funkcí pro obsluhované knihovny, jejichž jmenovitý seznam je nedílnou součástí uvedené smlouvy. Je příjemcem dotace na výkon regionálních funkcí z rozpočtu kraje a využívá ji na pokrytí nákupu cirkulačních fondů pro všech svých 27 poboček.

 

V roce 2020 bylo nakoupeno 4 640 svazků za 932 000 Kč.

 

Celkový stav cirkulačních fondů k 31.12.2020: 27 918 svazků.

 

Stanovená částka na regionální funkce na rok 2021 je 1 237 000 Kč.

 

Tyto prostředky jsou účelně využity, neboť oddychová literatura pro čtenáře těchto poboček je nakoupena pouze v 1 nebo ve 2 exemplářích a ty jsou po určitém cyklu vzájemně vyměňovány a cirkulují.

 

Tento knižní fond si můžete prohlédnout v našem on-line katalogu